Namaz Duaları Okunuşu ve Namaz Duaları Anlamı

Namaz kılarken okunan namaz dualarının okunuşu ve türkçe anlamları. Namaz duaları Listesi. Subhaneke, Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena ve Kunut Duaları.

1-Subhaneke Duası
2-Ettehiyyatü Duası
3-Allahümme Salli Duası
4-Allahümme Barik Duası
5-Rabbena Duası
6-Kunut Duaları

SÜBHANEKE

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik
ve tebârakesmük
ve teâlâ ceddük
(vecelle senâük)*
ve lâ ilâhe ğayrük.

SÜBHANEKE DUASI ANLAMI

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.
Seni daima böyle tenzih eder ve överim.
Senin adın mübarektir.
(Varlığın her şeyden üstündür.)
Senden başka ilah yoktur.

ETTEHİYYATÜ

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

ETTEHİYYATÜ DUASI ANLAMI

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler güzellikler
Allâh-ü Te’âlâ’ya mahsustur. Ey Peygamber! Allah’ın selâm,
rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve
Allah’ın sâlih kullarının üzerine olsun.
Ben şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ ‘dam başka ilah yoktur ve şahâdet ederim ki, Muhammed (S.A.V.) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

ALLAHÜMME SALLİ

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ALLAHÜMME SALLİ DUASI ANLAMI

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

ALLAHÜMME BARİK

Allâhümme bârik ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte ‘alâ İbrahîme ve ‘alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ALLAHÜMME BARİK DUASI ANLAMI

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

RABBENA ATİNA

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’lâhirati haseneten. Ve kınâ ‘azâbe’n-nâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

RABBENA ATİNA TÜRKÇE ANLAMI

Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb’im, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.

RABBENAĞFİRLİ

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu’minine yevme yekûmu’l hisâb.

RABBENAĞFİRLİ TÜRKÇE ANLAMI

Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde bağışla.

Kunut Duası 1 Allâhumme innâ nesteînuke

Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duası 1 Anlamı Manası

Allahım! Sen’den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen’i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut Duası 2 Allâhumme iyyâke na’budu

Allâhümme iyyâke na’büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes’â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke inne azâbeke
bilküffâri mülhıg.

Kunut Duası 2 Anlamı Manası

Allah’ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen’in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen’in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

namaz duaları listesi