Namaz Sureleri Zammı Süreler Okunuşu ve Anlamı

Namaz kılarken okunan namaz sureleri yani zammı surelerin okunuş ve türkçe anlamları. Namaz Sureleri Listesi. Fatiha, Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Tebbet, İhlas, Felak ve Nas Sureleri

1- Fatiha Suresi
2- Fil Suresi
3- Kureyş Suresi
4- Maun Suresi
5- Kevser Suresi
6- Kafirun Suresi
7- Nasr Suresi
8- Tebbet Suresi
9- İhlas Suresi
10- Felak Suresi
11- Nas Suresi

Fatiha Suresi

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillâhi rabbil’alemin
Errahmânir’rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în
İhdinessirâtal mustakîm
Sirâtallezine en’amte aleyhim
Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
AMİN.

Fatiha Süresi Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Hamd; Âlemlerin Rabbi
Rahman, Rahim
Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a sahibidir.
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola ilet,
Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayan ve sapkınların yoluna değil.

Fil Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl.
2- Elem yec’al keydehum fî tadlîl.
3- Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl.
4- Termîhim bi-hicâratin min siccîl.
5- Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Fil Süresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- Rabbin fil sahiplerine ne yaptı, görmedin mi?
2- Onların kötü tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
3- Onların üstüne ebabil kuşları saldı.
4- O kuşlar, üzerlerine pişkin balçıktan yapılmış taşlar atıyordu.
5- Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine döndürdü.

Kureyş Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Li îlâfi kurayş.
2- Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf.
3- Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt.
4- Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.

Kureyş Süresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- Kureyş’in emniyetini sağladığı,
2- Yaz ve kış yolculuğunda onları ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar,
3- Bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.
4- Ki O (Allah) kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturandır.

Maun Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn.
2- Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm.
3- Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn.
4- Feveylun lil-musallîn.
5- Ellezînehum an salâtihim sâhûn.
6- Ellezînehum yurâûn.
7- Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

Maun Süresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- Gördün mü o din gününü yalanlayanı
2- İşte odur, yetimi itip kakan.
3- Yoksulu doyurmayı özendirmez.
4- O namaz kılanların vay haline!
5- Onlar namazlarından aslından uzaktır.
6- Onlar namazı gösteriş için kılarlar.
7- Ve onlar her yardımı da engellerler.

Kevser Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna a’taynakelkevser.
2- Fesalli lirabbike venhar.
3- İnne şanieke hüvel’ebter.

Kevser Süresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik.
2- Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
3- Asıl sonu kesilecek olan, senin düşmanındır.

Kafirun Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul yâ eyyühel kâfirûn
2- Lâ a’büdü mâ ta’büdûn
3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd
4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd
6- Leküm dînüküm veliye dîn

Kafirun Süresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- De ki: Ey kâfirler.
2- Sizin taptıklarınıza tapmam.
3- Siz de benim kulluk ettiğime, kulluk edecek değilsiniz.
4- Ben de sizin taptıklarınıza tapmam
5- Siz de benim kulluk ettiğime, kulluk edecek değilsiniz.
6- Sizin dininiz sizedir, benim dinim ise bana.

Nasr Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- “İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu.
2- Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.
3- Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Nasr Süresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- “Allah’ın yardımı ile fetih geldiğinde,
2- Ve insanları, Allah’ın dinine bölük bölük girdiklerini gördüğün zaman,
3- Artık Rabbini överek hamd tesbih et ve O’ndan af dile. Çünkü O, tevbeleri kabul edendir.

Tebbet Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.
2- Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb.
3- Seyaslâ nâran zâte leheb.
4- Vemraetuhû hammâlete’l-hatab.
5- Fî cîdihâ hablun min mesed.

Tebbet Süresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- Ebu Leheb’in elleri kurusun, zaten kurudu yok oldu.
2- Malı da, kazandıkları da ona fayda vermedi.
3- O alevli ateşe atılacaktır.
4- Karısı da, odun taşıyan hamalı olacak,
5- Boynunda bükülmüş bir ip (halat) olacak

İhlas Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Süresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- De ki: O Allah birdir.
2- Allah samed (her şey O ’na muhtaç, O hiç bir şeye muhtaç değildir)
3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
4- Ve hiçbir şey O ’na denk değildir.

Felak Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Süresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- De ki: Karanlıktan sabahı ortaya çıkaran Rabbime sığınırım,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,
5- Ve hased eden hasedçinin şerrinden!

Nas Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs.
2- Meliki’n-nâs.
3- İlâhi’n-nâs.
4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs.
5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs.
6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Nas Süresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.
2- İnsanların malikine hükümdarına,
3- İnsanların ilahına;
4- İnsanlara kötüler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.
5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler verir.
6- Gerek cin gerek insanlardan.

NAMAZ SURELERI